POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Marta Machowska Studio Projektowe z siedzibą przy ul. Mioceńska 1/14 97-400 Bełchatów (dalej: Studio). Polityka prywatności Studio (dalej: Polityka) określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników wszystkich serwisów internetowych należących do Studio: tj. machowskastudio.pl.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do Studio lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe w związku ze zgłoszeniami oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

2. POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE

Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną w szczególności takie jak nazwisko, adres e-mail lub numer telefoniczny osoby fizycznej i inne dane, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym Studio przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Klient – kontrahent Studio.

Użytkownik – subskrybent newslettera, uczestnik konkursu, osoba zadająca pytanie, osoba odwiedzająca stronę należącą do Studio.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez Studio drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, t.j: zapis do Newslettera, wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie, zgłoszenie uczestnictwa w konkursach, obsługi zlecenia.

 

3. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podając swoje Dane osobowe na stronie machowskastudio.pl należącej do Studio, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez Studio w sposób opisany w niniejszej Polityce.

 

4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych Studio, w szczególności w związku z, obsługą zleceń, wysyłanie informacji marketingowych, w tym newsletterów,  korzystaniem z innych usług zawartych na stronie internetowej jest Marta Machowska Studio Projektowe z siedzibą przy ul. Mioceńska 1/14 97-400 Bełchatów.

5. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:

 1. przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych w tym newslettera Studio, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
  W przypadku przesyłania newsletterów podstawą prawną jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO)
  Zgoda na przesyłanie Użytkownikom niezamówionych informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażana jest przez Użytkowników niezależnie i odrębnie.
 2. przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy.
  W przypadku kontaktu z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 3. organizacji i przeprowadzania przez Studio konkursów.
  W przypadku konkursów podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).

 

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Oney IT:

 1. prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,
 2. prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
 3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
 7. prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Studio rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji, w formie kopii:

 1. cele przetwarzania Danych Osobowych;
 2. kategorie Danych Osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu, email, PESEL, adres, NIP;
 3. informacje o prawie do żądania od Studio sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych;
 4. informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała Dane Osobowe;

Studio informuje jednocześnie, że każda kolejna kopia Danych Osobowych wiąże się z opłatą wynikającą z kosztów poniesionych w związku ze stworzeniem kolejnej kopii Danych Osobowych.

Studio zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zestawienia Danych z wielu systemów informatycznych, potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku.

W obu powyższych sytuacjach Studio zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie podając za każdym razem uzasadnienie.

 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Przesyłając zapytanie do Studio Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych o oferowanych produktach i usługach Studio, w tym newsletterów. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, z zastrzeżeniem zasad określonych w rozdziale 6 niniejszej Polityki.

 

8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Studio wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostępy do Danych Osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników Studio.

Studio jest uprawnione do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

9. COOKIES

Studio oświadcza, że na stronie machowskastudio.pl używamy cookies. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej. Pliki Cookies używane na stronie internetowej machowskastudio.pl i innych należących do Studio mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Rodzaje wykorzystywanych przez Studio pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.;
 • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

 

10. ZMIANA POLITYKI

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej machowskastudio.pl/polityka